Általános Szerződési Feltételek

 

1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Pentasol Hungary Kft. (4030 Debrecen, Galamb utca 16.) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél számára történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.

 

2. A Pentasol Hungary Kft.-től történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés a Pentasol Hungary Kft-re nézve csak akkor kötelező, ha azt a Pentasol Hungary Kft. írásban elfogadta.

 

3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.

 

4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.

 

5. Az általános feltételek hatálya

5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások
5.1.1. A Pentasol Hungary Kft által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez.
5.1.2. A Pentasol Hungary Kft és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával lép életbe.
5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a termékek használati utasításai, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.

 

5.2. Árak
5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.
5.2.2. A szállítási költség a megrendelőt terheli, külön megegyezés alapján a Pentasol Hungary Kft ettől eltérően is eljárhat.
5.2.3. Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről a Pentasol Hungary Kft külön rendelkezik.

 

5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások
5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében a Pentasol Hungary Kft köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Megrendelő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.
5.3.2. A Pentasol Hungary Kft a terméket postai úton juttatja el a Megrendelőhöz.
5.3.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.
5.3.4. Nem megfelelő (selejt) Termék esetén a Pentasol Hungary Kft a Megrendelővel történt megállapodás értelmében köteles gondoskodni a termék cseréjéről saját költségén vagy a vételár visszafizetéséről.

 

5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés
5.4.1. A Termék tulajdonjoga -a birtokbaadástól függetlenül- csak akkor száll a Megrendelőre, amikor a Pentasol Hungary Kft megkapta a megállapodás szerinti árat. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a Terméket nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.
5.4.2. Amennyiben a Megrendelő a Pentasol Hungary Kft-vel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Pentasol Hungary Kft minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni.
5.4.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre.

 

5.5. Fizetés
5.5.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni.
5.5.2. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel.
5.5.3. Amennyiben a Pentasol Hungary Kft a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után napi 1% kötbért köteles fizetni.
5.5.4. A hátralékos összegek beszedése érdekében a Pentasol Hungary Kft által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Megrendelőt terhelik.
5.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Terméket/Szolgáltatást a megállapodás szerinti helyen és/vagy időben nem veszi át, a Pentasol Hungary Kft jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a
5.5.6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

5.6. Szerződésbontás
5.6.1. A Pentasol Hungary Kft egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.
5.6.2. A Pentasol Hungary Kft a Termékkel/Szolgáltatással szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a Megrendelő elszállította a Terméket, azt köteles visszaszállítani a Pentasol Hungary Kft telephelyére és napi 1% kötbért megfizetni. Amennyiben nem szállította el, úgy meg kell fizetnie a Termék tárolási költségét és napi 1% kötbért.
5.6.3. A megrendeléssel Megrendelő nyilatkozik, és tudomásul veszi, hogy a teljesítést Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és hogy a teljesítés megkezdését (sikeres tranzakció) követően elveszíti az elállási jogát. A teljesítés megkezdését megelőzően visszamondott megrendelés esetén Megrendelő köteles a termék/szolgáltatás értékét megtéríteni Szolgáltató részére. Az elállás miatt fizetendő összeg a Teljesítést megkezdése előtt számított
15 nappal a megrendelés összegének 100%-a,
30 nappal a megrendelés összegének 50%-a,
45 nappal a megrendelés összegének 25%-a.

 

5.7. Felelősség
5.7.1. A Pentasol Hungary Kft Termékeire maximum egy év garanciát vállal, az ettől eltérő időtartamot egyéb módon kell szabályozni. A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásra, rendes kopásra, illetve a nem rendeltetés szerinti felhasználásra vagy a nem megfelelő felhasználási körülmények miatt bekövetkező meghibásodásra. A garanciális feladatokat a Pentasol Hungary Kft csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania a Pentasol Hungary Kft számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor a Pentasol Hungary Kft mentesül a garanciális kötelezettsége alól.
5.7.2. A Terméken a Pentasol Hungary Kft tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garanciavesztés érvényesül.
5.7.3. A Pentasol Hungary Kft felelőssége – garanciális időn belüli meghibásodás esetén – kizárólag a Termék kijavítására – vagy ha ez nem lehetséges – annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A garanciális teljesítés helye a Pentasol Hungary Kft székhelye.

 

5.8. Elháríthatatlan külső ok
Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében elháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.

 

5.9. Kártérítés
A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő nem léphet fel. A Pentasol Hungary Kft az egy hetet meghaladó késedelmes szállítása esetén napi 1% kötbért köteles megfizetni oly módon, hogy a számla összegéből azt levonja. A késedelemből származó egyéb kárért, elmaradt haszonért más módon a Pentasol Hungary Kft felelősségre nem vonható.

 

5.10. Alkalmazandó jog
Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók. Jogviták esetén a felek a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.

 

5.11. Érvénytelenség
Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.

5.12. Akciók, kedvezmények
A www.masterchem.hu webshop oldalon futó akciók és kedvezmények egymással, illetve egyedi vagy felek által szerződésben rögzített árainkkal össze nem vonhatóak!

6. Adatvédelmi Nyilatkozat
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat tartalma, rendelkezései a PENTASOL HUNGARY Kft.-re:

PENTASOL Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb utca 16.
Cégj.sz.: 09 09 012249

Felelős vezető az Adatvédelmi Nyilatkozat keltezésekor:
Huszka Zsolt, ügyvezető igazgató

Az adatkezelési kérdésekben, illetve az adatainak kezelésével, azaz adatok felvételével, feldolgozásával vagy felhasználásával kapcsolatos bármely kifogással kapcsolatban az alábbi címen állunk rendelkezésére email-ben vagy levélpostai úton:

PENTASOL Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb utca 16.
Huszka Zsolt ügyvezető, mint adatvédelmi felelős
4030 Debrecen, Galamb utca 16.
info@pentasol.hu

6.1. Általános
Adatainak biztonságos és bizalmas kezelése számunkra is fontos és komolyan vesszük ezzel kapcsolatos feladatainkat. Ennek megfelelően a legkorszerűbb biztonsági standardok szerint járunk el az adatok kezelésekor. A kezelésünkre bízott ill. általunk felvett adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és felhasználásukkor felelős körültekintéssel járunk el. Ennek kapcsán megadjuk a 2018-ban hatályba lépő Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: Rendelet) ide vonatkozó adatvédelmi kötelmeiről szóló tájékoztatást.

6.2. Személyes adatok tárolása és kezelése
Személyes adatait, vagy az alkalmilag Ön által feltöltött dokumentumokat, fényképeket az Önnel, mint partnerrel (szállítóval, szolgáltatóval vagy vevővel) létrejött üzleti kapcsolat céljának megfelelően, és csakis annak keretein belül a Pentasol Hungary Kft., rögzíti és dolgozza fel, ideértve az elektronikusan létrehozott és archivált dokumentumokat is, mint pl. az üzleti levelezésünket.
Ez az alábbi személyes adatok kezelését jelenti:
Vezetéknév, keresztnév
Születési dátum
Kapcsolattartási adatok: cím, email-cím, telefonszámok
Megrendelési és szállítási adatok
Fizetési adatok
Az interneten, honlapunkon keresztül hozzáférhetővé tett kínálatunkra való „rákattintások“-at, mint felhasználói adatokat megkapjuk a mindenkori internetböngésző szolgáltatásaként, mégpedig úgynevezett szerver-log-fájlok formájában, és e naplókat elektronikusan tároljuk.

Ez az alábbi adatokat jelenti :
A számítógép IP címe, ahonnan az aktivitás (rákattintás) érkezett.
A felhasználói felületünkön (platform) a felhasználó azonosítója
A platformunkon felkeresett internet oldal neve
Dátum és pontos időpont
Annak az internet oldalnak az URL címe, amelyről a böngészés a Pentasol platform adott oldalára érkezett.
A munkamenet (böngészés) azonosító száma.

6.3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés fő célja, hogy Önnek szolgáltatásaink megbízható, hatékony és személyre szabott használatát lehetővé tudjuk tenni. A személyes adatokat a következő célokra használjuk:
Rendeltetésszerű szerződés teljesítés, és a megrendelés lebonyolítása
Teljesítményünk személyre szabása, mérése és javítása
Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása
Ezeket az adatokat egyrészt az Ön által megadottak szolgáltatják, másrészt szükség esetén azokat nyilvánosan elérhető regiszterekből szerezzük be.
A rendeltetésszerű szerződés teljesítéssel kapcsolatos minden adatkezelésünk a Rendelet 6.cikkének (1)b pontján alapszik. Hírlevelünk és hasonlók kiküldéséhez szükségünk van az Ön beleegyezésére, az ezzel kapcsolatos adatfeldolgozás a Rendelet 6. cikk. (1)a pontján alapszik.
A Pentasol Hungary Kft. kötelezi magát, az Ön személyes adatainak a Rendeletnek megfelelő, törvényes kezelésére.

6.4. Adatok továbbítása, adattranszfer harmadik országba
A Pentasol Hungary Kft. személyes adatokat harmadik félnek nem továbbít. Kivéve, ha az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ehhez, vagy ha az adattovábbításra törvény kötelez bennünket.
Az adatok tárolásához ún. felhő alapú megoldásokat használunk. E technológia mellett nem zárható ki, hogy a felhő-szolgáltató harmadik országban is tárol adatokat. Mi azonban csakis olyan szolgáltatókat bízunk meg adattárolással, akik minden adatvédelmi előírást bizonyíthatóan betartanak, és erről megfelelő tanúsítással is rendelkeznek (EU-US Privacy Shield)

6.5. Hírlevél
Ha Hírlevelünkre feliratkozik, ezzel megadja a Penatsol Hungary Kft.-nek azt a jogot, hogy email-en kapcsolatba lépjünk Önnel. A Hírlevelünkre való feliratkozás során mentésre kerülő adatokat kizárólag a Hírlevélhez használjuk, és nem adjuk tovább harmadik félnek.
Ha Hírlevelünkről leiratkozik – ehhez egy linket talál minden Hírlevél legalján – minden olyan adatát végérvényesen töröljük, ami a Hírlevélre való feliratkozáskor került letárolásra.
A feliratkozást kezelő felhőalapú hírlevél-menedzselő szoftver neve: MailChimp, a szoftver gyártója: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
A The Rocket Science Group LLC (MailChimp) online-platformokat üzemeltet. Ezek lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy saját hírlevél-előfizetőikkel kapcsolatot tartsanak, elsősorban email-en keresztül. A MailChimp adatbankjába feltöltött információk célja az email-ek kiküldése, és egyes más MailChimp funkciók lehetővé tétele a felhasználók számára. A nyilvános adatvédelmi irányelveknek megfelelően a MailChimp egyes információkat megoszt harmadik szolgáltatókkal, a MailChimp által kínált felhasználói funkciók támogatása érdekében. A MailChimp ezen kívül a harmadik szolgáltatók reklám-partnercégeivel is megoszt egyes információkat, hogy a felhasználók igényeit és érdeklődését jobban megismerje, és ezáltal e felhasználók számára releváns tartalmakat és célzott reklámokat juttasson el.
A Hírlevél elküldése a Mailchimp Mandrill nevű kiegészítő programjának segítségével történik. Ez utóbbi is a The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404 Atlanta, GA 30318 tulajdona. Ez a szolgáltatás adatokat kezel arról, hogy a címzett mikor olvasta el a küldött email-t, ill. az abban szereplő linkeket mikor nyitotta meg. Úgy a MailChimp-re, mit a Mandrill-re igaz, hogy székhelyük az USA-ban van. Az Ön személyes adatai tehát egy az EU-n kívüli országba kerülnek, ahol az adatvédelemnek nincs meg az a szintje, mint az Európai Gazdasági Közösségben. Ez okból kifolyólag a The Rocket Science Group, LLC céggel létrejött egy szerződés, (ún. EU-standard-klauzula), amely szerint a Mandrill üzemeltetője kötelezi magát, hogy az Email-küldők személyes adatait különös gonddal óvja, és azok feldolgozását csak megbízás és útmutatás alapján használja ill. dolgozza fel.
Hírlevél statisztika
Ha Ön a MailChimp által kap egy Hírlevelet, akkor az IP címe, a böngészőjének típusa, és a levelezőprogramjának a típusa letárolásra kerül annak érdekében, hogy számunkra a Hírlevél fogadtatásáról információk keletkezzenek. A MailChimp képes a HTML-Emailekbe integrált képek segítségével megállapítani, hogy az Email megérkezett-e, hogy megnyitották-e, és hogy mely linkekre kattintottak. Mindez az információ a MailChimp szerverein tárolódik, és nem a honlapunkon. E képek neve: Web Beacons, részletek itt: https://kb.mailchimp.com/reports/about-open-tracking
A MailChimp aktívan részt vesz az EU-USA személyes adatvédelmi projektben, amely célja a korrekt és biztonságos adattranszfer.
Erről itt olvashat részletesebben: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&tid=211110332.

A MailChimp által használt sütikről: a https://mailchimp.com/legal/cookies/ linken, a MailChimp saját adatvédelmi szabályairól pedig ezen a linken olvashat: https://mailchimp.com/legal/privacy/

6.6. Google Analytics
Weboldalaink a Google Analytics webhasználati kiértékelő szolgáltatást használják. A Google Inc. („Google cég“) ehhez sütiket használ. Ezek szövegfájlok, amelyek lementődnek az Ön számítógépére, és lehetővé teszik a weboldal Ön által történő használatának statisztikázását. A sütik által generált információkat a weboldal használatáról – beleértve az Ön mindenkori IP-címét is – a Google egy USA-ban lévő szerverére jutnak el, és ott tárolódnak. A Google ezeket az információkat az adott weboldal Ön általi használatának kiértékelésére használja fel, és erről statisztikai jelentéseket bocsát a weboldal üzemeltetőjének a rendelkezésére azzal a céllal, hogy ezek az információk a weboldalak további fejlesztéseihez segítséget nyújtsanak.
A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is továbbítja, amennyiben ezt számára törvény írja elő, vagy ha e harmadik fél a Google megbízásából dolgozza fel ezeket az adatokat. A Google garantálja, hogy az Ön IP címét semmi esetre sem köti össze más Google adatokkal. Ön e „Google” sütik installálását is megakadályozhatja, a böngésző megfelelő beállításával, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez esetben Ön valószínűleg nem fogja tudni kihasználni a weboldal összes funkcióját, vagy azokat nem teljes értékűen tudja csak használni. Azzal, hogy e weboldalakat használni kezdi, Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google az Ön fent említett böngészési adatait a szintén fent említett módon és célra felhasználja.

6.7. Közösségi alkalmazások
Weboldalunkon használjuk az ismert közösségi alkalmazásokat, hogy képeket, videókat, szövegeket mutassunk meg. Amint egy ilyen oldalt meglátogat, adatai közvetlenül az adott közösségi alkalmazás szervereire jutnak át. A PENTASOL Hungary Kft. nincsen hozzáférése ezekhez az adatokhoz.
Az adatkezeléssel kapcsolatban minden szolgáltató saját iránymutatással rendelkezik. Például:
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Amennyiben szeretné, hogy egy közösségi szolgáltató a mi weboldalainkon gyűjtött információkat közvetlenül az Ön profiljához hozzárendelhesse, akkor az alkalmazásnak a weboldalunkon keresztül történő aktiválása előtt ki kell jelentkeznie a közösségi alkalmazásból vagy alkalmazásokból.

6.8. Az adatok megőrzése, az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonság
Az Ön adatait üzleti kapcsolatunk befejezéséig, az érvényes garanciális- és elévülési idők lejártáig, illetve törvényben előírt határidőig tároljuk. Ezen túlmenően mindennemű esetleges jogvitánk végleges rendezéséig, ha az adatok a jogvita kapcsán bizonyítékként szükségessé válhatnak. Az adatokhoz a Pentasol Hungary Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akik az üzleti kapcsolat során a lebonyolításban, vagy az adott folyamat végrehajtásában feladatot kaptak. Személyes adatait beléptető rendszer üzemeltetésével, az egyes számítástechnikai eszközökre való bejelentkezés ellenőrzött voltával, valamint a szoftver használati (tranzakció szintű) jogosultságok kontrollált rendszerével védjük.
Biztonsági, adatvédelmi intézkedéseinket a technikai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozzuk, fejlesztjük.

6.9. Az Ön joga
Személyes adatainak kezelése ügyében Önnek érintettként a Rendelet III. Fejezetében részletesen felsorolt jogai vannak.

Jogainak érvényesítés érdekében, vagy kérdéseivel kérjük forduljon hozzánk bizalommal:

PENTASOL Hungary Kft.
4030 Debrecen, Galamb utca 16.
Huszka Zsolt ügyvezető, mint adatvédelmi felelős
4030 Debrecen, Galamb utca 16.
info@pentasol.hu

A fenti címek bármelyikére megküldött igényével, bejelentésével kapcsolatban haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül állást kell foglalnunk, illetve igényét érvényesítenünk kell.
6.10. Panasztétel az adatvédelmi hatóságnál
Adatvédelmi jogainak megsértése miatti indítvánnyal, beadvánnyal és panasszal az alábbi helyre fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu